جملات کوتاه و پرمعنی 2

**امرسون**

*هرگز مردی ولو بسیار نادان را ندیدم که از وی چیزی نتوانسته‌امبیاموزم.

***گالیله***
*زیبایی ناپایدار و فضیلت جاودانه است .

***گوته***
*مراقب باشید چیزهایی را که دوست دارید بدست‌آورید وگرنه ناچار خواهید بود چیزهاییرا که بدست آورده‌اید دوست داشته‌باشید.

***جرج برنارد شاو***
*من به هیچ وجه خدا را لمس نکردم، ولی خدایی که قابل لمس باشد که دیگر خدا نیست. اگرهر دعایی را هم اجابت کند، همینطور. همان‌جا بود که برای نخستین بار حدس زدم کهعظمت دعا بیش از هر چیز در این امر نهفته است که پاسخی به آن داده نمی‌شود و زشتیسوداگری را به این مبادله راهی نیست. این را هم دریافتم که آموختن دعا، آموختن سکوتاست و عشق فقط از جایی شروع می‌شود که دیگر هیچ انتظاری برای گرفتن هیچ چیز وجودنداشته باشد. «عشق» تمرین «نیایش» است و «نیایش» تمرین «سکوت».

**دژ ـ آنتوان سنتاگزوپری**
*مردها را شجاعت به جلو می‌راند و زنها را حسادت.

**برنارد شاو**

*زن زشت در دنیا وجود ندارد فقط برخی از زنان هستند که نمی‌توانند خود را زیبا جلوهدهند.

**برنارد شاو**
*هیچ چیز بهتر از کار کردن بجای غصه خوردن، آدمی را به خوشبختی نزدیک نمی‌سازد.

***موریس مترلینگ***

*یا چنان نمای که هستی، یا چنان باش که می‌نمایی.

**بایزید بسطامی**
*شاید زندگی آن جشنی نباشد که آرزویش را داشتی اما حال که به آن دعوت شده ای تا می توانی زیبا برقص

*بدترین و خطرناکترین کلمات اینست:

 «همه این جورند».

** تولستوی**
*نمی‌توانیم کاری کنیم که مرغان غم بالای سر ما پرواز نکنند اما می‌توانیم نگذاریم که روی سر ما آشیانه  بسازند

/ 0 نظر / 6 بازدید