10 سوء تعبیر از موفقیت

-1 بعضی از مردم به خاطر گذشته‌شان، تحصیلاتشان و... موفق نیستند.
هیچ کسنمی‌تواند موفق باشد مگر بخواهد و سپس برای بدست آوردنش بکوشد.

-2
افرادموفق اشتباه نمی‌کنند.
آن‌ها هم مثل ما اشتباه می‌کنند فقط اشتباهشان را تکرارنمی‌کنند.

-3
برای موفق شدن باید 60 (70، 80، 90 و...) ساعت درهفته کارکرد.
موفقیت به «زیاد» انجام دادن کاری ربط ندارد، بلکه بیشتر به «درست» انجامدادن آن ربط دارد.

-4
فقط اگر قواعد خاصی را اجرا کنیم موفق می‌شویم.
چهکسی قواعد را به وجود می‌آورد؟ موقعیت‌ها متفاوتند. گاهی لازم است از قواعد خاصیپیروی کنیم و گاهی نیز باید قواعد ساخته خودمان را بکار بندیم.

-5
اگر کمکبگیریم، این دیگر موفقیت نیست.
موفقیت به ندرت در تنهایی رخ می‌دهد. آن‌هایی راکه به موفق شدن تو کمک می‌کنند، شناسایی کن. تعدادشان کم نیست.

-6
باید خیلیشانس بیاوریم تا موفق شویم.
بله، کمی باید شانس آورد اما بیشتر به کار سخت، دانشو جدیت احتیاج است.

-7
فقط اگر زیاد پول درآوریم موفقیم.
پول یکی ازنتایج موفقیت است، اما ضامن آن نیست.

-8
باید همه بدانند که ما موفقهستیم.
شاید با بدست آوردن پول و شهرت بیشتر، افراد بیشتری از کارتان باخبرشوند. اما، حتی اگر شما تنها کسی باشید که از این موضوع باخبرید، هنوز آدم موفقیهستید.

-9
موفقیت، یک هدف است.
موفقیت بعد از رسیدن به اهداف بدستمی‌آید. وقتی می‌گویی «می‌خواهم آدم موفقی شوم» از شما سوال می‌کنند: «در چهچیزی؟»

-10
به محض این‌که موفق شویم، گرفتاری‌ها هم تمام می‌شوند.
شایدفرد موفقی باشی، اما خدا که نیستی. پستی و بلندی‌ها در پیش‌اند. از موفقیت امروزتلذت ببر، فردا روز دیگری است.

/ 0 نظر / 4 بازدید