اندرزهای ارزشمند لقمان به فرزندش

1- فرزندم هیچکس و هیچ چیز را با خداوند شریک مکن!

2- با پدر و مادرت بهترین رفتار را داشته باش!

3- بدان که هیچ چیز از خداوند پنهان نمی ماند!

4- نماز را آنگونه که شایسته است بپادار!

5- اندرز و نصیحت دیگران را فراموش مکن!

6- در مقابل پیش آمدها شکیبا باش !

7- از مردم روی مگردان و با آنها بی اعتنا مباش!

8- با غرور و تکبر با دیگران رفتار مکن!

9- در راه رفتن میانه رو باش!

10- بر سر دیگران فریاد مکش و آرام سخن بگو!

11- از طریق اسماء و صفات خداوند  او را بخوبی بشناس!

12- به آنچه دیگران را اندرز می دهی خود پیشتر عمل کن!

13- سخن به اندازه بگو!

14- حق دیگران را به خوبی اداء کن!

15- راز و اسرارت را نزد خود نگاه دار!

16- به هنگام سختی دوست را آزمایش کن!

17- با سود و زیان دوست را امتحان کن!

18- با بدان و جاهلان همنشینی مکن!

19- با اندیشمندان و عالمان همراه باش!

20- در کسب و کار نیک جدّی باش!

21- بر کوتاه فکران و ضعیفان اعتماد مکن!

22- با عاقلان ایماندار مدام مشورت کن!

23- سخن سنجیدۀهمراه با دلیل را بیان کن!

24- روزهای جوانی را غنیمت بدان!

25- هم مرد دنیا و هم مرد آخرت باش!

26- یاران و آشنایان را احترام کن!

27- با دوست و دشمن خوش اخلاق باش!

28- وجود پدر و مادر را غنیمت بشمار!

29- معلم و استاد را همچون پدر و مادر دوست بدار!

30- کمتر از درآمدی که داری خرج کن!

31- در همۀامور میانه رو باش!

32- گذشت و جوانمردی را پیشه کن!

33- هر چه که می توانی با مهمان مهربان باش!

34- در مجالس و معابر چشم و زبان را از گناه باز دار!

35- بهداشت و نظافت را هیچگاه فراموش مکن!

36- هیچگاه دوستان و هم کیشان خود را ترک مکن!

37- فرزندانت را دانش و دینداری بیاموز!

38- سوارکاری و تیراندازی و ... را فراگیر! 

39- در هر کاری از دست و پای راست آغاز کن!

40- با هر کس به اندازۀدرک او سخن بگو!

41- به هنگام سخن متین و آرام باش!

42- به کم گفتن و کم خوردن و کم خوابیدن خود را عادت بده!  

43- آنچه را که برای خود نمی پسندی برای دیگران مپسند!

44- هر کاری را با آگاهی و استادی انجام بده!

45- نا آموخته استادی مکن!

46- با ضعیفان و کودکان سرّ خود را در میان نگذار!

47- چشم به راه کمک و یاری دیگران مباش!

/ 0 نظر / 3 بازدید