تفاوت‌های فرهنگی جوامع اروپایی و آسیایی


Way of Life
(روش زندگی)

فرهنگ جوامع اروپایی و آسیایی | www.Persian-Star.org


Punctuality
(وقت شناسی)

فرهنگ جوامع اروپایی و آسیایی | www.Persian-Star.org


Contacts
(ارتباطات)

فرهنگ جوامع اروپایی و آسیایی | www.Persian-Star.org


Anger
(خشم و عصبانیت)

فرهنگ جوامع اروپایی و آسیایی | www.Persian-Star.org


Queue when Waiting
(ایستادن در صف انتظار)

فرهنگ جوامع اروپایی و آسیایی | www.Persian-Star.org


Self
(خودشناسی)

فرهنگ جوامع اروپایی و آسیایی | www.Persian-Star.org


Sundays on the Road
(روزهای تعطیل در خیابان)

فرهنگ جوامع اروپایی و آسیایی | www.Persian-Star.org


Party
(میهمانی‌)

فرهنگ جوامع اروپایی و آسیایی | www.Persian-Star.org


In the Restaurant
(در رستوران)

فرهنگ جوامع اروپایی و آسیایی | www.Persian-Star.org


Stomach Ache
(میل و اشتها)

فرهنگ جوامع اروپایی و آسیایی | www.Persian-Star.org


Traveling
(در سفر)

فرهنگ جوامع اروپایی و آسیایی | www.Persian-Star.org


Definition of Beauty
(تعریف از زیبایی)

فرهنگ جوامع اروپایی و آسیایی | www.Persian-Star.org


Handling of Problems
(رسیدگی به مشکلات)

فرهنگ جوامع اروپایی و آسیایی | www.Persian-Star.org


Three Meals a Day
(سه وعده غذایی در روز)

فرهنگ جوامع اروپایی و آسیایی | www.Persian-Star.org


Transportation
(حمل و نقل)

فرهنگ جوامع اروپایی و آسیایی | www.Persian-Star.org


Elderly in Day to Day Life
(زندگی روزانه سالمندان - پدربزرگ و مادربزرگ)

فرهنگ جوامع اروپایی و آسیایی | www.Persian-Star.org


Shower Timing
(زمان بندی برای دوش گرفتن)

فرهنگ جوامع اروپایی و آسیایی | www.Persian-Star.org


Moods and Weather
(رابطه حال و حوصله با هوا)

فرهنگ جوامع اروپایی و آسیایی | www.Persian-Star.org


The Boss
(رئیس!)

فرهنگ جوامع اروپایی و آسیایی | www.Persian-Star.org


Standards Compliance
(رعایت روند و معیارها)

فرهنگ جوامع اروپایی و آسیایی | www.Persian-Star.org


Status of Children
(جایگاه کودکان)

فرهنگ جوامع اروپایی و آسیایی | www.Persian-Star.org


Things that are New
(مواجه شدن با چیزهای جدید)

فرهنگ جوامع اروپایی و آسیایی | www.Persian-Star.org


Perception of Each Other
(درک از یکدیگر)

فرهنگ جوامع اروپایی و آسیایی | www.Persian-Star.org


/ 0 نظر / 37 بازدید